Superphysics: Mô hình khoa học dựa trên sóng

Một khoa học mới dựa trên siêu hình học và phép biện chứng

Tất cả kiến thức có thể được nhóm thành ba

MetaPhysics

Metaphysics

0-50% Replicable: Paradoxical

MetaPhysics

Superphysics

51-99% Replicable: Subjective

MetaPhysics

Physics

100% Replicable: Objective

Everything is a wave that manifests as a particle

The Nature of the Soul

The analog universe streams in real-definition to create reality

Material Superphysics

The Soul of the Physical Universe

Based on the five layers of the ancient Greek, Hindus, and Chinese

Bio Superphysics

The Soul of Living Entities

Based on five medical paradigms

Social Superphysics

The Soul of Society

Fellow-Feeling Instead of Selfish-Interest