Superphysics

Bagong Agham Base sa Metaphysics at Dialektiko

Lahat ng Kaalaman ay nasa 3 Kategorya

MetaPhysics

Metaphysics

0-50% Hindi Sigurado: Paradoxical

MetaPhysics

Superphysics

51-99% Medyo Sigurado: Subjective

MetaPhysics

Physics

100% Sigurado: Objective

Lahat ay Ideya na nadarama bilang Bagay

Ang Kaluluwa

Ang analog na kaluluwa ng kalawakan ay nadarama bilang realidad

Material Superphysics

Ang Kaluluwa ng Pisikal na Mundo

Base sa 5 Elemento ng mga Griyego, Hindu, at Tsino

Bio Superphysics

Ang Kaluluwa ng Buhay

Base sa 5 medikal na agham

Social Superphysics

Ang Kaluluwa ng Lipunan

Pakikipagkapwa Imbis na Pagka-madamot